A Indigo Nails Magyarország honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató

 • Szolgáltató, adatkezelő neve: Viktória Beauty Kft.
 • Szolgáltató, adatkezelő székhelye: 7623 Pécs, József Attila u. 26. fsz/1.
 • Szolgáltató, adatkezelő elérhetőségei: indigo@indigonails.hu +36703610115
 • Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: Cg.: 02-09-079215
 • Hatósági engedély száma:
 • Szolgáltató, adatkezelő adószáma: 24067191-2-02
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-59723/2012.
 • Érdek-képviseleti szerv megnevezése: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
 • Tárhelyet biztosító szolgáltató, adatfeldolgozó: MediaCenter Hungary Kft.

 

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés:

A Viktória Beauty Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) az alábbi tájékoztatót, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden olyan intézkedést megtesz, ami garantálja az adatok biztonságát.

Szolgáltató adatkezelési szabályzata összhangban van az adatvédelmi jogszabályokkal. Jelen adatkezelési tájékoztatónkat ezen tartalmi előírások figyelembe vételével készítettük, különös tekintettel az itt felsoroltakra:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Ehtv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.),

A Szolgáltató által bekért adatok közlése önkéntes hozzájáruláson alapul. Ez alól kivételt képeznek a számlázás kötelező tartalmi elemei, amiket az ÁFA törvény 169 §–a részletesen tartalmaz.

Az Adatkezelési Tájékoztató 3 fejezetből áll:

 1. első fejezet: általános érvényű tájékoztatás (itt találja ­ többek között ­ a jogaira, jogorvoslati lehetőségeire és az adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást),
 2. második fejezet: az adatkezelő által meghatározott adatkezelési célok (itt találja a különböző célú adatkezelések listáját és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos konkrét információkat),
 3. harmadik rész: adattovábbítások (itt találja azon adatkezelők) adatait, akiknek az ön önkéntes hozzájárulása alapján az ön személyes adatait továbbítjuk)

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan kifejezéseket talál, melyekkel nincs tisztában, segítséget nyújthat a tájékoztató végén található “Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes kifejezések szómeghatározásai találhatók. Amennyiben olyan kérdések merülnek fel önben, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Postai levelezés során: Viktória Beauty Kft. 7623 Pécs, József Attila u. 26. fsz/7.
Telefon: +36703610115
E­mail cím: indigo@indigonails.hu

 

 

 1. Fejezet:

Általános ­ nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó ­ tájékoztató

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk:

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”­ként megjelölt személy (aki    vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja) (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és jelent be az adatvédelmi nyilvántartásba, valamint ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és ­ ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges ­ naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk:

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához, a megrendelt csomagok kiszállításához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az

adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

Az érintett jogai:

 1. Kérelmet intézhet az adatkezelő felé...
  1. Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban : érintett ) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá ­ az érintett személyes adatainak továbbítása esetén ­ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

  1. Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

  1. Kérelmezheti személyes adatainak ­ a kötelező adatkezelés kivételével ­ törlését vagy zárolását

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

 1. annak kezelése jogellenes;
 2. az hiányos vagy téves ­ és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható ­, feltéve, hogy a törlést

törvény nem zárja ki;

 1. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 2. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Postai levelezés során: Viktória Beauty Kft. 7623 Pécs, József Attila u. 26. fsz/7.
E­mail cím: indigo@indigonails.hu
       

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az oldal alján található űrlap kitöltésével az adatok gyors és egyszerű módosításának, törlésének kérelmezéséhez!

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

 1. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen...

Az érintett ­ nyilatkozat formájában ­ az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény­kutatás
 3. vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést ­ beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is ­ megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 1. Kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet...

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogérvényesítés:

 1. Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:

Postai levelezés során: Viktória Beauty Kft. 7623 Pécs, József Attila u. 26. fsz/7.
Telefon: +36703610115
e­mail cím: indigo@indigonails.hu

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

 1.  Másod sorban forduljon a Hatósághoz

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá ­ jogszabályilag ­ meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1­475­71­86, 475­71­00
Telefax: 06 1­269­35­41

 1. Végső esetben forduljon Bírósághoz

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

 • jogainak megsértése esetén, valamint
 • ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
 • ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),
 • ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
 • ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, bírósághoz fordulhat.

 

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per ­ az érintett választása szerint ­ az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Adatbiztonság

 

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

 

 • Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat­ és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozók az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.

 

 1. Fejezet:

Adatkezelési célok

 

 1. Regisztráció:

Weboldal regisztrációval kapcsolatos adatok kezelése
 

 1. Az Adatkezelő adatai
   

Kapcsolattartó:

Kovács Zsolt

Telefonszám:

+36703610115

E­mail cím:

indigo@indigonails.hu

Adatkezelő adószáma:

247191-2-02

Adatkezelő neve:

Viktória Beauty Kft.

Adatkezelő típusa:

Gazdasági Társaság

Ország:

Magyarország

Irányítószám:

7623

Település:

Pécs

Közterület neve, közterület típusa, házszám:

József Attila utca 26. fsz/7.

 

 1. Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.indigonails.hu
 2. Az adatkezelés célja: indigonails.hu weblapon történő regisztráció

Adatkezelés céljának leírása: Felhasználói fiók létrehozása és a szakmai jogosultság meglétének ellenőrzése.

 1. Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az érintettek önkéntes hozzájárulása. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.

 1. Adatfeldolgozás
   

Adatfeldolgozó neve:

MediaCenter Hungary Kft.

Telefonszám:

76 / 575-023

E­mail cím:

mediacenter@mediacenter.hu

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Személyes adatok tárolása. Technikai háttér biztosítása, szerver szolgáltatás

Ország:

Magyarország

Irányítószám:

6000

Település neve:

Kecskemét

Közterület neve, közterület típusa, házszám:

Sosztakovics u.3. II/6. Pf. 588

Adatfeldolgozás helye:

6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

Adatfeldolgozási technológia:

Információs rendszerrel

 

 1. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
   

Az érintettekre vonatkozó adatok:
 

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Felhasználó név:

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó:

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépés.

Vezeték-és keresztnév:

Kapcsolatfelvétel, pontos megszólítás.

Telefonszám:

Kapcsolatfelvétel.

E-mail cím:

Kapcsolatfelvétel. Ellenőrző, tájékoztató e-mailek küldése.

OKJ bizonyítvány száma:

Szakmai jogosultság igazolásának ellenőrzése.

Képző intézmény neve:

Szakmai jogosultság igazolásának ellenőrzése.

Végzés dátuma:

Szakmai jogosultság igazolásának ellenőrzése.

Város:

Országon belüli elhelyezkedés.

 

Az adatok kezelésének időtartama: Felhasználó regisztrációs adatai, az utolsó bejelentkezéstől számított 5. év múlva automatikusan törlésre kerülnek. Felhasználó kérésére történő törlésével a felhasználói adatok haladéktalanul, (maximum 8 munkanapon belül) törlésre kerülnek.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől

 1. Érintettek köre: Mindazon természetes személyek köre, akik regisztrált felhasználói kívánnak lenni a www.indigonails.hu weboldalnak.
 2. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő munkatársai.
 3. Adattovábbítás

 

 1. Hírlevél

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatok kezelése

  1. Az Adatkezelő adatai
    

Kapcsolattartó:

Kovács Zsolt

Telefonszám:

+36703610115

E­mail cím:

indigo@indigonails.hu

Adatkezelő adószáma:

247191-2-02

Adatkezelő neve:

Viktória Beauty Kft.

Adatkezelő típusa:

Gazdasági Társaság

Ország:

Magyarország

Irányítószám:

7623

Település:

Pécs

Közterület neve, közterület típusa, házszám:

József Attila utca 26. fsz/7.

 

  1. Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.indigonails.hu
  2. Az adatkezelés célja: indigonails.hu hírével szolgáltatására történő feliratkozás

 

Adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése.

  1. Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az érintettek önkéntes hozzájárulása. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.

  1. Adatfeldolgozás
    

Adatfeldolgozó neve:

MediaCenter Hungary Kft.

Telefonszám:

76 / 575-023

E­mail cím:

mediacenter@mediacenter.hu

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Személyes adatok tárolása. Technikai háttér biztosítása, szerver szolgáltatás

Ország:

Magyarország

Irányítószám:

6000

Település:

Kecskemét

Közterület neve, közterület típusa, házszám:

Sosztakovics u.3. II/6. Pf. 588

Adatfeldolgozás helye:

6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

Adatfeldolgozási technológia:

Információs rendszerrel

 

  1. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

 

Az érintettekre vonatkozó adatok:

 

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Felhasználó név:

Azonosítás, a pontos megszólítás lehetővé tétele.

E-mail cím:

Reklám tartalmú és tájékoztató e-mailek küldése.

 

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő adattörlésig.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől

  1. Érintettek köre: Mindazon természetes személyek köre, akik fel kívánnak iratkozni a www.indigonails.hu weboldal hírlevélküldő szolgáltatására.
  2. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő munkatársai.
  3. Adattovábbítás:

 

 1. Vásárlás

Weboldalon történő vásárlással kapcsolatos adatok kezelése

  1. Az Adatkezelő adatai

 

Kapcsolattartó:

Kovács Zsolt

Telefonszám:

+36703610115

E­mail cím:

indigo@indigonails.hu

Adatkezelő adószáma:

247191-2-02

Adatkezelő neve:

Viktória Beauty Kft.

 

Adatkezelő típusa:

Gazdasági Társaság

Ország:

Magyarország

Irányítószám:

7623

Település neve:

Pécs

Közterület neve, közterület típusa, házszám:

József Attila utca 26. fsz/7.

 

  1. Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.indigonails.hu
  2. Az adatkezelés célja: indigonails.hu weblapon történő termékvásárlás.

 

Adatkezelés céljának leírása: Érintettek felhasználói fiókjukba belépve a kiválasztott termékeket megvásárolhassák.
 

  1. Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés, Törvény által előírt kötelezettség.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Az érintettek önkéntes hozzájárulása. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján. A számla kiállításának kötelező tartalmi elemei az ÁFA törvény 169 §-a alapján.

 

  1. Adatfeldolgozás
    

Adatfeldolgozó neve:

MediaCenter Hungary Kft.

Telefonszám:

76 / 575-023

E­mail cím:

mediacenter@mediacenter.hu

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Személyes adatok tárolása. Technikai háttér biztosítása, szerver szolgáltatás

Ország:

Magyarország

Irányítószám:

6000

Település neve:

Kecskemét

Közterület neve, közterület típusa, házszám:

Sosztakovics u.3. II/6. Pf. 588

Adatfeldolgozás helye:

6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

Adatfeldolgozási technológia:

Információs rendszerrel

 

  1. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

 

Az érintettekre vonatkozó adatok:

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Felhasználó név:

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Telefonszám:

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos kapcsolatfelvétel.

E-mail cím:

Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos ellenőrző, tájékoztató e-mailek küldése, kapcsolatfelvétel

Számlázási név:

A törvény által előírt, szabályszerű számla kiállítása.

Számlázási cím:

A törvény által előírt, szabályszerű számla kiállítása.

Szállítási cím:

A megrendelt termékek házhozszállításának pontos végrehajtása

Szállítási cím:

A megrendelt termékek házhozszállításának pontos végrehajtása

 

Az adatok kezelésének időtartama:
Érintett személyes adatai, az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év múlva automatikusan törlésre kerülnek. A személyes adatok Érintett kérésére történő törlésével az adatok haladéktalanul, (maximum 8 munkanapon belül) törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képeznek a számlázási adatok, melyeket, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig kell meg őrizni.
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől

  1. Érintettek köre: Mindazon természetes személyek köre, akik vásárlói kívánnak lenni a www.indigonails.hu weboldalnak.
  2. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő munkatársai.
  3. Adattovábbítás: Érintettek szállítással kapcsolatos adatait, (szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, utánvét esetén a megrendelt termékekért fizetendő összeg) a megrendelt termékek pontos házhozszállításának érdekében futárszolgált részére az egymásközti szerződésben meghatározott feltételek szerint, az adatkezelő továbbítja.

 

 1. Játék

A weboldalon szervezett játékokkal kapcsolatos adatok kezelése

 1. Az Adatkezelő adatai:

 

Kapcsolattartó:

Kovács Zsolt

Telefonszám:

+36703610115

E­mail cím:

indigo@indigonails.hu

Adatkezelő adószáma:

247191-2-02

Adatkezelő neve:

Viktória Beauty Kft.

Adatkezelő típusa:

Gazdasági Társaság

Ország:

Magyarország

Irányítószám:

7623

Település neve:

Pécs

Közterület neve, közterület típusa, házszám:

József Attila utca 26. fsz/7.

 

 1. Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.indigonails.hu
   
 2. Az adatkezelés célja: indigonails.hu hírével szolgáltatására történő feliratkozás

 

Adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése.

 

 1. Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:
Az érintettek önkéntes hozzájárulása. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

 1. Adatfeldolgozás
   

Adatfeldolgozó neve:

MediaCenter Hungary Kft.

Telefonszám:

76 / 575-023

E­mail cím:

mediacenter@mediacenter.hu

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

Személyes adatok tárolása. Technikai háttér biztosítása, szerver szolgáltatás

Ország:

Magyarország

Irányítószám:

6000

Település neve:

Kecskemét

Közterület neve, közterület típusa, házszám:

Sosztakovics u.3. II/6. Pf. 588

Adatfeldolgozás helye:

6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

Adatfeldolgozási technológia:

Információs rendszerrel

 

 1. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok

Személyes adat megnevezése

Az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné

Név:

Kapcsolattartás, a pontos megszólítás lehetővé tétele.

Cím:

Kapcsolattartás

Telefonszám:

Kapcsolattartás

E-mail cím:

Reklám tartalmú tájékoztató e-mailek küldése.

 
Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő adattörlésig.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől

 

 1. Érintettek köre: Mindazon természetes személyek köre, akik jelentkeznek a www.indigonails.hu játékfelhívására.
 2. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő munkatársai.
 3. Adattovábbítás:

 

 1. Fejezet:

Adattovábbítások

­ a 3. számú adatkezelési céllal (termékvásárlás) kapcsolatos adatok adattovábbítása:

A megrendelt termékek pontos és hatékony kiszállításának érdekében a megrendelések szállítási adatait futárszolgálat részére (az egymásközti szerződésben meghatározott feltételek szerint) továbbítjuk.

A továbbított adatok: Számlázási név, Számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Adattovábbítás címzettjének neve, teljes címe:
DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 14.
Tel: +36 (1) 501 6204
Fax: +36 (1) 501-6214
e-mail: dpd@dpd.hu
A DPD Kft, adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el: http://www.dpd.com/hu/Home/Siteutilities/GTC 7.

Adattovábbítás jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés

 1. Fejezet:

Adatvédelmi kisokos

(a tájékoztatóban használt fogalmak meghatározásai)

 

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy ­ közvetlenül vagy közvetve ­ azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat ­ különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret ­, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok ­ teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép­, hang­ vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj­ vagy tenyérnyomat, DNS­minta, íriszkép) rögzítése is;
 7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából ­ beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is ­ személyes adatok feldolgozását végzi;
 12. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 13. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 14. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket ­ és ezáltal a fenyegetettséget ­ a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik;

 

Verziószám: IANY_01.

Dátum: 2017.08.01.